Sự kiện bảo hiểm

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Nguồn trích dẫn:

Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, 24/2000/QH10, điều 3, khoản 10

Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.

Từ đồng nghĩa, viết tắt:
Rủi ro có thể được bảo hiểm
« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top