Doanh nghiệp bảo hiểm

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top