Các loại hợp đồng bảo hiểm

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Theo quy định tại Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 thì:

Hợp đồng bảo hiểm là một hợp đồng dân sự giữa bên mua bảo hiểmdoanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Ở Việt Nam hiện nay có các loại hợp đồng bảo hiểm sau:

  1. Hợp đồng bảo hiểm con người;
  2. Hợp đồng bảo hiểm tài sản;
  3. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Luật bảo hiểm hàng hải được áp dụng theo quy định của Bộ luật hàng hải; những vấn đề không được đề cập trong Bộ luật hàng hải thì áp dụng theo luật này.

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top