Người được bảo hiểm

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng.

Từ đồng nghĩa, viết tắt:
NĐBH
« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top