Bảo hiểm nhân thọ

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định:

Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

Một định nghĩa vô cùng đơn giản nhưng là tiền đề cho ngành bảo hiểm nhân thọ phát triển trong hàng trăm năm qua.

Do nhu cầu của khách hàng, người tham gia bảo hiểm mà hiện nay các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ rất đa dạng và cạnh tranh.


« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top