Phí bảo hiểm đóng thêm – Aviva Việt Nam

numbers money calculating calculation « TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Phí bảo hiểm đóng thêm

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG TRỌN ĐỜI 2019

(Được chấp thuận theo công văn số 4914/BTC-QLBH ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính)

là khoản phí bảo hiểm của Hợp đồng do Bên mua bảo hiểm đóng sau khi Phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm định kỳ của các sản phẩm bổ trợ (nếu có) đã được đóng đầy đủ cho Năm Hợp đồng hiện tại.

Phí bảo hiểm đóng thêm mỗi lần không thấp hơn mức tối thiểu do Aviva quy định và công bố trên website và trong mỗi Năm Hợp đồng tổng số Phí bảo hiểm đóng thêm không vượt quá 05 lần Phí bảo hiểm cơ bản của Năm Hợp đồng đầu tiên.


Diễn dịch đơn giản

Đây là khoản tiền của bên mua bảo hiểm/khách hàng, sau khi đã đóng đầy đủ phí bảo hiểm cơ bản, muốn gửi thêm vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để tiết kiệm và sinh lãi.

Mỗi một công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ áp dụng một mức phí quản lý khác nhau đối với mức đóng thêm này.

Quy định 05 lần phí cơ bản của năm hợp đồng đầu tiên do Aviva quy định là nhằm mục đích chống rửa tiền bằng các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.


« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top