Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo – Aviva Việt Nam

giải quyết quyền lợi bảo hiểm của aviva việt nam « TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo

Quy định này áp dụng với sản phẩm phụ: Bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ chi phí phẫu thuật, hỗ trợ chi phí nằm viện.

Để yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Aviva Việt Nam. Khách hàng cần cung cấp các hồ sơ sau đây:

  1. Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo mẫu của Aviva;
  2. Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân của người nhận quyền lợi bảo hiểm (trường hợp là cá nhân: chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc giấy phép lái xe; hoặc trường hợp là tổ chức: giấy tờ, quyết định thành lập)
  3. Bản sao có chứng thực các giấy tờ y tế (bản gốc có thể được yêu cầu cung cấp để đối chiếu): tóm tắt bệnh án, giấy ra viện, giấy chứng nhận Phẫu thuật và những giấy tờ y tế liên quan nếu có như: đơn thuốc, sổ y bạ hoặc các giấy tờ y tế có nội dung tương đương.

Thời hạn gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm phải gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong vòng 12 tháng kể từ ngày xảy ra Sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp gặp phải sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật.


Lưu ý:

Trong bộ điều khoản của sản phẩm phục không quy định thời gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nên thời hạn này áp dụng theo quy định bênh dưới.

Căn cứ theo yêu cầu của Bên mua bảo hiểm và sự chấp thuận của Aviva, sản phẩm bảo hiểm bổ sung được cung cấp kèm theo sản phẩm bảo hiểm chính. Trừ khi ngữ cảnh quy định khác đi, các thuật ngữ, từ ngữ sử dụng trong Điều khoản này được hiểu theo định nghĩa, giải thích trong Điều khoản sản phẩm bảo hiểm chính.

  • Nếu Điều khoản này chưa quy định về một vấn đề cụ thể thì vấn đề đó sẽ được điều chỉnh theo quy định trong Điều khoản sản phẩm bảo hiểm chính nếu áp dụng.
  • Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Điều khoản này và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm chính thì những quy định trong Điều khoản này sẽ được áp dụng.

Đây là yêu cầu có tính tổng quát. Hồ sơ giải quyết quyền lợi thực tế có thể sẽ khác nhau tùy từng trường hợp.

Hướng dẫn giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại Aviva Việt Nam 2021

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top