The Blog Single

 • Giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn | Điều khoản quan trọng

  Vợ/chồng mua bảo hiểm nhân thọ cho nhau khá phổ biến, nhưng nhỡ ly hôn thì sao? Giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn như thế nào? Thay vì hỏi luật sư, hãy đọc chính điều khoản hợp đồng của mình! Bài viết này sẽ giúp các bạn!

  Câu hỏi của khách hàng về giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn!

  Ly hôn ảnh hưởng như thế nào đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

  Sự kiện vợ chồng ly hôn liên quan đến hai nội dung trong điều khoản sản phẩm bảo hiểm.

  1. Quyền lợi có thể được bảo hiểm
  2. Điều khoản về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

  Hôn nhân là một mối quan hệ đặc biệt, được ràng buộc với nhau bằng pháp luật. Vợ được phép mua bảo hiểm cho chồng và ngược lại. Khi mối quan hệ này bị phá vỡ, quyền lợi có thể được bảo hiểm của 2 bên cũng sẽ chấm dứt.

  Theo cách hiểu phổ biến hiện nay dựa vào kiến thức Luật Kinh Doanh bảo hiểm.

  Sau khi ly hôn, chỉ cần làm thủ tục đổi bên mua bảo hiểm là xong. Mọi chuyện đơn giản và đúng luật.

  Đây là cách hiểu chưa đầy đủ. Bởi mọi người đã bỏ quả những quy định cụ thể được đưa ra trong điều khoản hợp đồng. Chúng ta hãy cùng xét quy định này trong một số điều khoản của một số cty BHNT. Để xem mỗi cty áp dụng giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn như thế nào nhé.

  Giả sử vợ là BMBH, chồng là NĐBH chính.

  Xét điều khoản của cty Chubb Life Việt Nam

  Xét sản phẩm BHNT Liên kết chung, được phê chuẩn theo Công văn số 12115/BTC-QLBH ngày 05/10/2020 của Bộ Tài Chính.

  Khoản 1.2: Bên mua Bảo hiểm (BMBH)

  là cá nhân hoặc tổ chức có nguyện vọng tham gia bảo hiểm, lập và nộp Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm, được Chubb Life chấp thuận phát hành Hợp đồng Bảo hiểm và thực hiện nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm và các quyền, nghĩa vụ khác theo Hợp đồng Bảo hiểm.

  • Nếu Bên mua Bảo hiểm là cá nhân thì cá nhân đó phải từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên tại thời điểm nộp Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm, đang cư trú tại Việt Nam và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  • Nếu Bên mua Bảo hiểm là tổ chức thì …

  Khoản 1.5: Bên được chuyển nhượng

  là cá nhân hoặc tổ chức được BMBH chuyển nhượng toàn bộ Hợp đồng Bảo hiểm theo các điều khoản quy định tại Hợp đồng Bảo hiểm và quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển nhượng.

  • Nếu Bên được chuyển nhượng là cá nhân thì cá nhân đó phải từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng, đang cư trú tại Việt Nam và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  • Nếu Bên được chuyển nhượng là tổ chức thì …

  Khoản 2.2: Để được chấp nhận bảo hiểm

  Bên mua Bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với Người được Bảo hiểmBMBH, Người được Bảo hiểm (NĐBH) phải thỏa mãn các tiêu chuẩn theo yêu cầu thẩm định của Chubb Life.

  Khoản 5.5 Chuyển nhượng Hợp đồng Bảo hiểm

  Trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, BMBH có thể chuyển nhượng toàn bộ Hợp đồng Bảo hiểm cho người khác nếu việc chuyển nhượng phù hợp với quy định của pháp luật và Bên nhận chuyển nhượng phải đáp ứng yêu cầu về mối quan hệ có thể được bảo hiểm và các quy định tại Hợp đồng Bảo hiểm, quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển nhượng.

  Việc chuyển nhượng Hợp đồng Bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi BMBH thông báo yêu cầu chuyển nhượng bằng văn bản và được Chubb Life chấp thuận việc chuyển nhượng đó, với điều kiện Bên được chuyển nhượng thỏa mãn các yêu cầu của Bản Quy tắc và Điều khoản và quy định pháp luật Việt Nam có liên quan.

  Khi việc chuyển nhượng có hiệu lực, Bên được chuyển nhượng sẽ có toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của BMBH đối với Hợp đồng Bảo hiểm. Tuy nhiên, NĐBH sẽ không thay đổi.

  Chubb Life sẽ không chịu trách nhiệm về tranh chấp liên quan đến giao dịch chuyển nhượng giữa BMBH và Bên được chuyển nhượng.

  Khoản 20.5 Không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm

  Nếu BMBH không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm với NĐBH, Hợp đồng Bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày BMBH không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm với NĐBH. Trong trường hợp này, Giá trị Tài khoản Hợp đồng sẽ được hoàn trả cho BMBH sau khi đã trừ đi các khoản nợ phí bảo hiểm (nếu có). Chubb Life sẽ không chi trả bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào phát sinh kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng Bảo hiểm theo điều này

  Điều 24. Chấm dứt Hợp đồng Bảo hiểm

  Hợp đồng Bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực khi một trong các trường hợp sau đây xảy ra:

  a) Hợp đồng Bảo hiểm bị chấm dứt, mất hiệu lực theo quy định tại các Điều 8, Điều 15.2, Điều 20.1, Điều 20.5, Điều 21.3, Điều 23.1 của Hợp đồng Bảo hiểm;

  b) Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn;

  c) Người được Bảo hiểm tử vong;

  d) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật hiện hành.

  Chubb Life sẽ giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thế nào khi khách hàng ly hôn

  Ngay tại thời điểm có quyết định ly hôn của Tòa Án, hợp đồng sẽ mất hiệu lực. Vậy quy trình đúng để đảm bảo quyền lợi cho NĐBH chính là phải chuyển nhượng hợp đồng trước khi ly hôn. Nếu sai quy trình và chẳng may rủi ro xảy đến với NĐBH thì cty sẽ không có trách nhiệm thanh toán tiền bảo hiểm.

  Giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn.

  Xét điều khoản của sản phẩm Món quà tương lai của Manulife Việt Nam

  1.7. Định nghĩa bên mua bảo hiểm

  là (i) tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc (ii) cá nhân từ đủ 18 Tuổi trở lên, đang sinh sống tại Việt Nam và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; là người kê khai, ký tên trên đơn yêu cầu bảo hiểm, thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp Đồng và được ghi nhận là BMBH trong Trang Hợp Đồng, hoặc (các) Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng (nếu có).

  11.3. Thay đổi BMBH

  a. Chuyển nhượng Hợp Đồng

  • Bên Mua Bảo Hiểm có quyền chuyển nhượng Hợp Đồng. Bên nhận chuyển nhượng Hợp Đồng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Hợp Đồng này và quy định của pháp luật để trở thành Bên Mua Bảo Hiểm mới.
  • Manulife chỉ xác nhận việc chuyển nhượng và chịu trách nhiệm liên quan đến Hợp Đồng mà không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển nhượng.

  Điều 23 Chấm dứt hợp đồng

  Hợp Đồng sẽ chấm dứt ngay khi có bất kỳ sự kiện nào dưới đây xảy ra:

  a. Người Được Bảo Hiểm tử vong; hoặc

  b. Hợp Đồng mất hiệu lực theo quy định tại Điều 17.4 và không được khôi phục trong vòng 02 năm kể từ ngày Hợp Đồng mất hiệu lực; hoặc

  c. Bên Mua Bảo Hiểm yêu cầu hủy bỏ Hợp Đồng trước thời hạn; hoặc

  d. Người Được Bảo Hiểm liên quan không còn đáp ứng các điều kiện để trở thành Người Được Bảo Hiểm như được quy định của Hợp Đồng; hoặc

  e. Bên Mua Bảo Hiểm và/hoặc Người Được Bảo Hiểm vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Hợp Đồng dẫn đến việc chấm dứt Hợp Đồng; hoặc

  f. Hợp Đồng đáo hạn.

  Manulife sẽ giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi khách hàng ly hôn như thế nào?

  Theo điều khoản sản phẩm Món Quà Tương Lai, hợp đồng của khách hàng “có thể” không bị mất hiệu lực ngay lập tức như trường hợp của cty Chubb Life. Theo cách hiểu của chúng tôi, khoản d, điều 23 không áp dụng cho trường hợp khách hàng ly hôn. Nếu các bạn có ý kiến khác, vui lòng comment bên dưới.

  Tham khảo thêm các trường hợp loại trừ của Manulife Món Quà Tương Lai

  Xét điều khoản của sản phẩm Chọn An Vui Aviva Việt Nam

  Khoản 11.2. Bên mua bảo hiểm

  là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hoặc cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên hiện đang cư trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; là người kê khai, ký tên trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đóng phí bảo hiểm và thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng.

  Bên mua bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm.

  8.7. Thay đổi Bên mua bảo hiểm

  8.7.2. a. Nếu Bên mua bảo hiểm là cá nhân còn sống hoặc Bên mua bảo hiểm là tổ chức nhưng không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm với Người được bảo hiểm chính, Hợp đồng sẽ tự động chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm với Người được bảo hiểm chính. Giá trị hoàn lại trừ đi Khoản nợ (nếu có) sẽ được trả cho Bên mua bảo hiểm.

  b. Nếu Bên mua bảo hiểm là cá nhân còn sống nhưng không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm với Người được bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung, sản phẩm bảo hiểm bổ sung tương ứng sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm với Người được bảo hiểm đó.

  8.8. Chuyển nhượng Hợp đồng

  Trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu chuyển nhượng Hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho Aviva. Việc chuyển nhượng chỉ có hiệu lực khi Aviva thông báo chấp thuận bằng văn bản. Aviva sẽ không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển nhượng giữa Bên mua bảo hiểm và Bên nhận chuyển nhượng.

  8.2. Chấm dứt hiệu lực Hợp đồng

  Hợp đồng chấm dứt theo một trong các trường hợp sau:

  • Thời hạn Hợp đồng kết thúc;
  • Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn;
  • Hợp đồng mất hiệu lực 24 tháng liên tục;
  • Theo quy định tại Điều 8.1, Điều 8.6.2, Điều 8.6.3, Điều 8.7 và Điều 9.2;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  Aviva sẽ giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi khách hàng ly hôn như thế nào?

  Theo mục 8.7.2.a, điều khoản của sản phẩm Chọn An Vui, hợp đồng của khách hàng sẽ chấm dứt hiệu lực. Trường hợp này khách hàng cũng cần xử lý giống như sản phẩm của Chubb Life. Làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng trước khi có quyết định ly hôn của Tòa Án

  Đặt câu hỏi giải quyết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi ly hôn

  Để giải đáp chính xác các trường hợp cụ thể, bạn đọc sẽ cần cung cấp các thông tin quan trọng sau:

  • Trang giấy chứng nhận bảo hiểm
  • Điều khoản đầy đủ của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà bản thân tham gia
  Liên hệ tư vấn
0 comment

Hãy chia sẻ quan điểm

Top