Quyền lợi có thể được bảo hiểm

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm.

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top