Phí bảo hiểm rủi ro

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả các quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo Hợp đồng (đã bao gồm sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) nhưng không bao gồm các sản phẩm bổ trợ) và được khấu trừ vào ngày phát hành Hợp đồng và Ngày kỷ niệm hàng tháng trong Thời hạn Hợp đồng. Tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro chuẩn có thể được thay đổi sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top