Các trường hợp không trả tiền bảo hiểm

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Điều 39, Luật KDBH quy định các trường hợp không trả tiền bảo hiểm:

 1. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm trong các trường
  hợp sau đây:
  A) Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, kể từ ngày
  nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có
  hiệu lực;
  B) Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của
  bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng;
  C) Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình.
 2. Trong trường hợp một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết
  hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn
  phải trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo thoả thuận trong
  hợp đồng bảo hiểm.
 3. Trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp
  bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm
  hoặc toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng sau khi đã trừ các chi phí hợp lý có liên
  quan; nếu bên mua bảo hiểm chết thì số tiền trả lại được giải quyết theo quy
  định của pháp luật về thừa kế.
« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top