Phí quản lý Hợp đồng

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Phí quản lý Hợp đồng là khoản phí để duy trì và cung cấp thông tin liên quan đến Hợp đồng cho Bên mua bảo hiểm và được khấu trừ từ Giá trị tài khoản Hợp đồng vào ngày phát hành Hợp đồng và Ngày kỷ niệm hàng tháng trong thời hạn Hợp đồng. Phí quản lý Hợp đồng là 25.000 đồng một tháng. Khoản phí này có thể được Aviva tăng hàng năm do có lạm phát và sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận nhưng không vượt quá 60.000 đồng một tháng, và sẽ được cập nhật trên website của Aviva.

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top