Phí chấm dứt Hợp đồng – Aviva Việt Nam

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Phí chấm dứt Hợp đồng

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG TRỌN ĐỜI 2019

(Được chấp thuận theo công văn số 4914/BTC-QLBH ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính)

Phí chấm dứt Hợp đồng là khoản phí mà Bên mua bảo hiểm phải chịu khi chấm dứt Hợp đồng trước hạn.

Không áp dụng Phí chấm dứt Hợp đồng cho Giá trị tài khoản đóng thêm. Phí chấm dứt Hợp đồng áp dụng cho Giá trị tài khoản cơ bản được tính bằng tỷ lệ % (phần trăm) của Phí bảo hiểm cơ bản của Hợp đồng tại thời điểm chấm dứt theo tỷ lệ như sau:

Năm Hợp đồng thứ123456Từ năm thứ 7 trở đi
% của Phí bảo hiểm cơ bản100%100%100%90%80%70%0%
Phí chấm dứt hợp đồng Aviva Việt Nam

Từ đồng nghĩa, viết tắt:
chấm dứt hợp đồng trước hạn
« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top