Giá trị tài khoản cơ bản

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Giá trị tài khoản cơ bản tại Ngày hiệu lực Hợp đồng bằng:
Phí bảo hiểm định kỳ phân bổ.
Trừ đi:
– Khoản khấu trừ hàng tháng theo quy định tại Điều 11.8.
Giá trị tài khoản cơ bản tại Ngày kỷ niệm hàng tháng bằng:
Tổng của:
– Giá trị tài khoản cơ bản tại Ngày kỷ niệm hàng tháng liền trước; và
– Phí bảo hiểm định kỳ phân bổ; và
– Lãi tích lũy tính từ Ngày kỷ niệm hàng tháng liền trước theo Lãi suất tích lũy
Trừ đi:
– Khoản khấu trừ hàng tháng theo quy định tại Điều 11.8 ((bao gồm cả khoản còn nợ (nếu có)); và
– Khoản rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản và Phí rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản từ Ngày kỷ niệm hàng tháng liền trước.

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top