Quyền lợi duy trì Hợp đồng

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Thời gian xem xét là khoảng thời gian (i) 05 Năm Hợp đồng đầu tiên đối với lần phát sinh quyền lợi duy trì Hợp đồng đầu tiên hoặc (ii) mỗi Năm Hợp đồng tiếp theo đối với những lần phát sinh quyền lợi duy trì Hợp đồng tiếp theo.

Với điều kiện:

Aviva - Quyền lợi duy trì hợp đồng

– Trong thời gian xem xét: Hợp đồng chưa từng bị mất hiệu lực; tất cả Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm bảo hiểm chính được đóng đầy đủ; không có bất kỳ lần rút tiền nào từ Giá trị tài khoản cơ bản; và
– Từ Ngày hiệu lực Hợp đồng đến hết thời gian xem xét: tất cả Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm bảo hiểm chính được đóng đầy đủ.

Và khi Hợp đồng còn hiệu lực, các khoản quyền lợi duy trì Hợp đồng theo bảng dưới đây sẽ được cộng vào Giá trị tài khoản đóng thêm tại Ngày kỷ niệm Hợp đồng tương ứng:

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top