Giá trị tài khoản đóng thêm

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Giá trị tài khoản đóng thêm tại Ngày hiệu lực Hợp đồng bằng:
Phí bảo hiểm đóng thêm phân bổ.
Trừ đi:
– Khoản khấu trừ hàng tháng theo quy định tại Điều 11.8.
Giá trị tài khoản đóng thêm tại Ngày kỷ niệm hàng tháng bằng:
Tổng của:
– Giá trị tài khoản đóng thêm tại Ngày kỷ niệm hàng tháng liền trước; và
– Phí bảo hiểm đóng thêm phân bổ; và
– Lãi tích lũy tính từ Ngày kỷ niệm hàng tháng liền trước theo Lãi suất tích lũy; và
Quyền lợi duy trì Hợp đồng (nếu có).
Trừ đi:
– Khoản khấu trừ hàng tháng theo quy định tại Điều 11.8; và
– Khoản rút tiền từ Giá trị tài khoản đóng thêm từ Ngày kỷ niệm hàng tháng liền trước.

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top