Nội dung của hợp đồng bảo hiểm

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
  1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;
  2. Đối tượng bảo hiểm;
  3. Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản được bảo hiểm đối với bảo hiểm tài sản;
  4. Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm;
  5. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm;
  6. Thời hạn bảo hiểm;
  7. Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;
  8. Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường;
  9. Các quy định giải quyết tranh chấp;
  10. Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng.
« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top