Đại lý bảo hiểm

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo uỷ quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top