Clark

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Một hệ thống để mô tả/đánh giá mức độ sâu của ung thư da đã di căn vào da.

clark ung thư da
  1. Ở Cấp độ I của Clark, ung thư chỉ ở lớp biểu bì.
  2. Ở Cấp độ II của Clark, ung thư đã bắt đầu lan vào lớp hạ bì nhú (lớp trên của hạ bì).
  3. Ở Cấp độ III, ung thư đã lan qua lớp hạ bì nhú vào giao diện biểu bì nhú-lưới nhưng không vào lớp hạ bì dạng lưới (lớp dưới của hạ bì).
  4. Ở Cấp độ IV của Clark, ung thư đã lan vào lớp hạ bì dạng lưới.
  5. Ở Cấp độ Clark V, ung thư đã lan vào mô dưới da.
« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top