Biểu bì

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Giải phẫu da, cho thấy lớp biểu bì, lớp hạ bìmô dưới da. Biểu bì là lớp ngoài cùng của da.

cấu tạo da người
« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top