Bảo hiểm tử kỳ

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Khoản 11, điều 3, Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm quy định:

Bảo hiểm tử kỳnghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top