Phí bảo hiểm cơ bản – Aviva Việt Nam

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Phí bảo hiểm cơ bản

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG TRỌN ĐỜI 2019

(Được chấp thuận theo công văn số 4914/BTC-QLBH ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính)

bao gồm Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm bảo hiểm chính và Phí bảo hiểm cơ bản của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có), là khoản phí bảo hiểm được tính dựa trên quyền lợi tử vong đã chọn của sản phẩm bảo hiểm chính, Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính, Số tiền bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có), tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp, Tuổi và giới tính của Người được bảo hiểm tương ứng. Bên mua bảo hiểm phải đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản theo định kỳ đóng phí đã chọn trong 03 (ba) Năm Hợp đồng đầu tiên.

Phí bảo hiểm cơ bản được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.


Hiểu một cách đơn giản

Phí bảo hiểm cơ bản thực chất là để phân biệt với phí (số tiền) mà khách hàng “nộp thêm vào” để nhận quyền lợi tích lũy, đầu tư có lãi giống ngân hàng.

Có công ty thì gọi khoản nộp thêm vào này là Phí bảo hiểm đóng thêm (Aviva), có công ty thì gọi là Phí bảo hiểm tích lũy (Manulife).


« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top