Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm

Trích điều 90: Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 – 24/2000/QH10

Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm bao gồm:

  1. Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm;
  2. Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm;
  3. Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm;
  4. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.
« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top