Tiền ung thư

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một tình trạng có thể (hoặc có khả năng) trở thành ung thư. Còn được gọi là tiền ác tính.

Từ đồng nghĩa, viết tắt:
Tiền ác tính
« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top