Thời gian cân nhắc

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng, Bên mua bảo hiểm có quyền hủy bỏ Hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho Aviva. Hợp đồng sẽ bị huỷ bỏ vào ngày Aviva nhận được yêu cầu của Bên mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm được hoàn lại tổng số phí bảo hiểm đã đóng của Hợp đồng (không có lãi) trừ đi các khoản sau (nếu có): quyền lợi bảo hiểm đã trả, khoản rút tiền từ Giá trị tài khoản Hợp đồng và chi phí kiểm tra sức khỏe.

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top