Phí ban đầu – Aviva Chọn An Vui

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG TRỌN ĐỜI 2019

(Được chấp thuận theo công văn số 4914/BTC-QLBH ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính)

Phí ban đầu – Aviva Chọn An Vui

Phí ban đầu là khoản phí mà Aviva được khấu trừ từ Phí bảo hiểm định kỳ thu được tại mỗi lần đóng phí trước khi phân bổ vào Giá trị tài khoản Hợp đồng. Aviva không khấu trừ Phí ban đầu từ Phí bảo hiểm đóng thêm. Phí ban đầu áp dụng cho Phí bảo hiểm định kỳ theo tỷ lệ như sau:

Năm Hợp đồng/năm phân bổ Phí bảo hiểm định kỳ thứ123456 tới 10từ 11 trở đi
% của Phí bảo hiểm định kỳ của sản phẩm bảo hiểm chính65%35%25%15%15%5%0%
% của Phí bảo hiểm định kỳ của sản phẩm bảo hiểm bổ sung55%30%20%15%15%5%0%


Từ đồng nghĩa, viết tắt:
Phí ban đầu
« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top