Loạn sản

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Loạn sản (Dysplasia) không phải là ung thư, nhưng đôi khi có thể trở thành ung thư. Thuật ngữ này được sử dụng để mô tả sự hiện diện của các tế bào bất thường trong mô hoặc cơ quan. 

Loạn sản có thể nhẹ, trung bình hoặc nặng, tùy thuộc vào mức độ bất thường của các tế bào dưới kính hiển vi và mức độ ảnh hưởng của mô hoặc cơ quan.

Loạn sản

Tế bào bình thường có thể trở thành tế bào ung thư. Trước khi tế bào ung thư hình thành trong các mô của cơ thể, các tế bào sẽ trải qua những thay đổi bất thường được gọi là tăng sản và loạn sản.

  • Trong tăng sản, có sự gia tăng số lượng tế bào trong một cơ quan hoặc mô trông bình thường dưới kính hiển vi.
  • Trong chứng loạn sản, các tế bào trông bất thường dưới kính hiển vi nhưng không phải là ung thư.

Tăng sản và loạn sản có thể trở thành ung thư hoặc không.

Từ đồng nghĩa, viết tắt:
nghịch sản, dị sản
« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top