Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Tử Vong – Aviva Việt Nam

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG TRỌN ĐỜI 2019

(Được chấp thuận theo công văn số 4914/BTC-QLBH ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính)

 • Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo mẫu của Aviva;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân của người nhận quyền lợi bảo hiểm (trường hợp là cá nhân: chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc giấy phép lái xe; hoặc trường hợp là tổ chức: giấy tờ, quyết định thành lập).
 • Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Biên bản về Tai nạn của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn), biên bản kết luận pháp y (nếu có); và các giấy tờ sau (bản gốc có thể được yêu cầu cung
  cấp để đối chiếu):
 • Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong:
  • Bản sao trích lục khai tử;
  • Bản sao có chứng thực các giấy tờ y tế (đối với trường hợp tử vong mà trước đó Người được bảo hiểm có điều trị y tế, nằm viện, phẫu thuật): tóm tắt bệnh án, giấy chứng nhận phẫu thuật và những giấy tờ y tế liên quan nếu có như: giấy ra viện, đơn thuốc, sổ y bạ hoặc các giấy tờ y tế có nội dung tương đương.
 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn:
  • Xác nhận tình trạng thương tật của Người được bảo hiểm kéo dài ít nhất 180 ngày;
  • Bản sao có chứng thực các giấy tờ y tế: tóm tắt bệnh án, giấy ra viện, giấy chứng nhận Phẫu thuật và những giấy tờ y tế liên quan nếu có như: đơn thuốc, sổ y bạ hoặc các giấy tờ y tế có nội dung tương đương.
 • Aviva được quyền kiểm tra, xác minh về rủi ro và hậu quả của rủi ro cũng như yêu cầu cung cấp thêm các bằng chứng, giấy tờ cần thiết khác chưa được quy định tại Điều 3.3 này để phục vụ cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm phù hợp với quy định của pháp luật. Chi phí phát sinh liên quan đến việc kiểm tra, xác minh và chi phí hợp lý liên quan tới việc cung cấp thêm các bằng chứng, giấy tờ sẽ do Aviva chịu.
« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top