The Blog Single

  • Các bước làm bảo hiểm thất nghiệp tháng 12/2019

    Video dưới đây là những chia sẻ của bản thân tôi sau khi đi tự đi làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm, 144 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

    https://youtu.be/VP-Ja_xQKqw

0 comment

Hãy chia sẻ quan điểm

Top