Quỹ liên kết chung – Aviva Việt Nam

« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ

Quỹ liên kết chung

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG TRỌN ĐỜI 2019

(Được chấp thuận theo công văn số 4914/BTC-QLBH ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Bộ Tài chính)

Quỹ liên kết chung được đầu tư và quản lý độc lập với quỹ chủ sở hữu và các quỹ chủ Hợp đồng khác của Aviva, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Quỹ liên kết chung thực hiện chiến lược đầu tư theo định hướng an toàn, theo đó, tài sản của quỹ được ưu tiên đầu tư vào các công cụ sinh lời ổn định bao gồm: tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, trái phiếu doanh nghiệp.

Chính sách, mục tiêu đầu tư và cơ cấu tài sản đầu tư của Quỹ liên kết chung sẽ được thường xuyên cập nhật trên website của Aviva.


« TRỞ LẠI TRANG THUẬT NGỮ
Top